โครงสร้างบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบปราบ

นางฉันทนา อรุณรัตน์

พัฒนาการอำเภอสบปราบ

นางสุรีรัตน์ ทาฟู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจิดาภา เตชะพลี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวนันท์ธนัษฐ์ พรมผาม

อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72

นางสาวสาริณี เตชะ

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)

นางสาวเกตวลี คำศรี

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)

(Visited 325 times, 1 visits today)