ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

วันที่ 1 กันยายน 2565  เวลา 16.00 น.
นางฉันทนา อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอสบปราบ  ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อจัดทำแผนในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน นโยบายสำคัญเร่งด่วน ภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

(Visited 11 times, 1 visits today)