ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสบปราบ ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 น.
นายวิศิษฏ์ ภู่สุวรรณ์ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสบปราบ ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนางฉันทนา อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอสบปราบ พร้อมด้วยนายสมัย สารสิงห์ทา ร่วมประชุมในการประชุมดังกล่าวได้มีการสรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มสตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ โดยการลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ และการนำเสนอของสมาชิกกลุ่มจำนวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
1. กลุ่มปลูกมันสัมปะหลังบ้านแม่กัวะ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กัวะ
2. กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านแม่กัวะใน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กัวะ
ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอ ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)