ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอสบปราบ (คจพ.อ.) ครั้งที่ 3/2565

นายวิศิษฏ์ ภู่สุวรรณ์ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอสบปราบ (คจพ.อ.) ครั้งที่ 3/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของทีมปฏิบัติการตำบลและทีมพี่เลี้ยงตำบล ในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายTPMAP ของอำเภอสบปราบ ทั้ง 141 ครัวเรือน ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือนเป้าหมายในแต่ละมิติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อไป

ในการนี้นางฉันทนา อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอสบปราบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้รายงานสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอสบปราบ (ศจพ.อ.)
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ ชั้น2 จังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)