สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสบปราบ ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายธนกร  ขันซ้าย นายอำเภอสบปราบ มอบหมายให้นายวิศิษฏ์ ภู่สุวรรณ์  ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการพิเศษ) เป็นประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสบปราบ ครั้งที่ 6/2564 โดยมีนางฉันทนา อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอสบปราบ พร้อมด้วยนางสุรีรัตน์ ทาฟู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน  2 โครงการ ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 1 โครงการ  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)