มอบเงินอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2561

2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอสบปราบ เป็นตัวแทนมอบเงินอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผุู้ใหญ่บ้าน อำเภอสบปราบ ณ ศาลาประชาคมอำเภอสบปราบ จำนวน 11 ทุน รวมเงิน 11,200 บาท ได้แก่
1. เงินอุปการะเด็กจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดลำปาง จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท
2. เงินอุปการะเด็กจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 ทุน เงิน 1,200 บาท
กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี 2522 เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาส และมีการจัดกิจกรรมเพิ่อหารายได้สมทบกองทุน และ ช่วยเหลือเด็กเป็นประจำทุกปี และ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ ในปี พ.ศ. 2536

(Visited 25 times, 1 visits today)