สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบเมย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางมาลี เชยชุ่ม

รักษาการพัฒนาการอำเภอสบเมย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕