ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอัคริเดช ทองหมั้น

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสบเมย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕