โครงสร้างบุคคลากร

นางชุติมา คลังชำนาญ

พัฒนาการอำเภอโซ่พิสัย

นางจิตรลดา วิบูลย์กุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตำบลคำแก้ว และตำบลเหล่าทอง

นางสาววินา เชื้อคำฮด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ตำบลโซ่ และเทศบาลตำบลโซ่

นางสาวสิตาวีร์ ศรีเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ตำบลหนองพันทา แะลตำบลบัวตูม

นายพุทธจักร แก้วนามไชย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ตำบลศรีชมภู และตำบลถ้ำเจริญ

(Visited 1,029 times, 1 visits today)