🏘สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย : 👏ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565👋

📅วันที่ 1 ธันวาคม 2565
⏰เวลา 09.00 น.
⚡️นางชุติมา คลังชำนาญ พัฒนาการอำเภอโซ่พิสัย ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย ได้นำแจ้งข้อราชการในที่ประชุมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และ ข้อมูล กชช.2ค ปี 2566 และในการนี้ นางชุติมา คลังชำนาญ ได้ถือโอกาสกล่าวขอบคุณ และกล่าวอำลา นายอำเภอโซ่พิสัยและผู้เข้าร่าวมประชุม เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
โดยมี นายพงษ์พัฑฒ์ สินราย นายอำเภอโซ่พิสัย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการประชุม

ณ หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

😷ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(c)(d)(d)โซ่พิสัย (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
(Visited 1 times, 1 visits today)