🏘สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย : 🌟✨พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์🌟✨

📅วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
⏰เวลา 13.30 น.
✍️นางชุติมา คลังชำนาญ พัฒนาการอำเภอโซ่พิสัย มอบหมาย นายพุทธจักร แก้วนามไชย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
🍂โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นางคำหมุน ยอดเทพ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ กรรมการและสมาชิกกาชาดอำเภอโซ่พิสัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
😷ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(c)(d)(d)โซ่พิสัย (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
(Visited 9 times, 1 visits today)