สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย : ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงาน OTOP และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่อำเภอโซ่พิสัยพ.ศ.2566

📅วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
🧚‍♀️ นางชุติมา คลังชำนาญ พัฒนาการอำเภอโซ่พิสัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย ร่วมลงพื้นที่ ติดตามการขับเคลื่อนงาน OTOP และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และได้มีการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองระดับอำเภอโซ่พิสัย พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการติดตามตรวจเยี่ยม จากเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
🍂โดย นายอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายดอกดิน ต้อมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักการตลาดรุ่นใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงาน ในครั้งนี้
ซึ่งได้ลงพื้นที่ติดตามดังนี้
– กลุ่มประดิษฐ์ผ้าฝ้ายทอมือฝ้ายเทพบึงกาฬ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย
– กลุ่มทอผ้าแม่บ้านสามหนอง ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย
ในการนี้ ได้มีการให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่กลุ่มทอผ้า ในการออกแบบลวดลายที่สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ การใช้สีธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นมาผสมผสานให้เกิดเป็นสีสันต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการย้อมเส้นด้าย และใช้กรรมวิธีการทอ/ผลิตผ้าตามความถนัดของกลุ่ม นอกจากนี้ ยังได้มีการให้คำแนะนำในการเขียนเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (Storytelling) โดยการดึงจุดเด่นหรือเรื่องราวของกลุ่มทอผ้า มาเชื่อมโยงกับลวดลายที่ออกแบบและวัตถุดิบที่นำมาย้อม ในการนี้ได้ประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเตรียมความพร้อม ในการจัดชุดกระเช้า ของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 และเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะเข้าท่องเที่ยวชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 อีกด้วย
😷ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(c)(d)(d)โซ่พิสัย (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
(Visited 6 times, 1 visits today)