สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย : การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

📅วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
⏰เวลา 14.00 น.
👩‍🎨 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย รับการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
🍂ในการนี้ นายอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบหมายให้ นายสยัมภู แพงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางกานดา เกตุพันธ์ และ นายสมพงษ์ เกตุพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ นายวรพงษ์ หอมหวล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมีประเด็นการตรวจติดตามฯ ดังนี้
1)แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
2)การบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ BPM
3)การบูรณาการแผนตำบล (One Plan)
4)งานตามนโยบายสำคัญ
5)กองทุนแม่ของแผ่นดิน
6)พัฒนาชุมชนใสสะอาด
7)งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯและการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)
8)ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข
การติดตามในครั้งนี้จังหวัดได้เน้นให้อำเภอเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล, กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วจะได้สามารถดำเนินการได้ทันที ร่วมทั้งการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายการพัฒนาเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
🎯ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
😷ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(c)(d)(d)โซ่พิสัย (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
(Visited 6 times, 1 visits today)