🏘สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย : 🌟🌾ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)🌟🧡

📅วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
⏰ เวลา 10.00 น.
🍂นางชุติมา คลังชำนาญ พัฒนาการอำเภอโซ่พิสัย พร้อมด้วย นางสาววินา เชื้อคำฮด นักวิชการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา โดยมีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ทุกตำบล เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน
🎯ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
😷ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(c)(d)(d)โซ่พิสัย (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
(Visited 4 times, 1 visits today)