สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย : ร่วมดำเนินการจัดเวทีถอดบทเรียนและศึกษาวิจัยโครงการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย อำเภอโซ่พิสัย

📅 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
⏰เวลา 10.00 น.
🍭นางชุติมา คลังชำนาญ พัฒนาการอำเภอโซ่พิสัย พร้อมด้วย นางสาวสิตาวีร์ ศรีเมือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมดำเนินการจัดเวทีถอดบทเรียนและศึกษาวิจัยโครงการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย อำเภอโซ่พิสัย
👨‍💼โดยมี นายพงษ์พัฑฒ์ สินราย นายอำเภอโซ่พิสัย เป็นประธานในการจัดเวทีถอดบทเรียน ซึ่งอำเภอโซ่พิสัยได้รับคัดเลือกเป็นอำเภอนำร่อง ในการถอดบทเรียนในครั้งนี้
ในการนี้ นายอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายสฤษดิ์ อินทสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางชุติมา คลังชำนาญ พัฒนาการอำเภอโซ่พิสัย นายวรพจน์ ตงศิริ นักวิชาพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัยและอำเภอโซ่พิสัย ร่วมดำเนินการถอดบทเรียนดังกล่าว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการถอดบทเรียนและศึกษาวิจัย คือ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในอำเภอโซ่พิสัย จำนวน 10 คน
🎯ณ ห้องประชุมหมื่นขุนพล ชั้น 2 ที่ทำการอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
😷ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(c)(d)(d)โซ่พิสัย (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
(Visited 17 times, 1 visits today)