สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย : ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

📅วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
⏰ เวลา09.00 7- 12.00 น.
⛲️ นางชุติมา คลังชำนาญ พัฒนาการอำเภอโซ่พิสัย มอบหมาย นางจิตรลดา วิบูลย์กุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยได้กล่าวขอบคุณความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ประชาชนชาวตำบลบัวตูม ที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการคัดสรรพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565
🍁โดยมี นายพงษ์พัฑฒ์ สินราย นายอำเภอโซ่พิสัย เป็นประธานการประชุม
⛪️ ณ หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
😷ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(c)(d)(d)โซ่พิสัย (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
(Visited 15 times, 1 visits today)