สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย :โครงการส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน

📅วันที่ 29 มิถุนายน 2565
ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสะแบง ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
🍂นางชุติมา คลังชำนาญ พัฒนาการอำเภอโซ่พิสัย มอบหมาย นายพุทธจักร แก้วนามไชย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย ลงพื้นที่ประชุมโครงการส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ของหมู่บ้านโนนสะแบง พร้อมกับส่งเสริมให้สมาชิกของกลุ่มมีการพัฒนาต่อยอดอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกต่อไป
โดยมี นายไกรสร พิมพ์เทพ ผู้ใหญ่บ้านโนนเค็ง ทีมปฏิบัติการคลินิคสร้างสุขกองทุนชุมชน (Move for fund team) ร่วมเป็นวิทยากรให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องแก่กองทุนชุมชน
😷ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(c)(d)(d)โซ่พิสัย (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
(Visited 11 times, 1 visits today)