สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย : ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565 วันที่ 27 มิถุนายน 2565

เวลา 08.30 – 16.30 น.
🍁นางชุติมา คลังชำนาญ พัฒนาการอำเภอโซ่พิสัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565
โดยมี นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565 ซึ่งมีนายอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีวาระการประชุม ดังนี้
1)การบรรยาพิเศษจากผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
2)พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่การจัดการความรู้(เรื่องเล่าเร้าพลัง) ดีเด่นระดับจังหวัดและระดับกรมฯ
3)ชี้แจงและมอบนโยบายการทำงานตามภารกิจกรมฯ โดย พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ
4)เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน โดยวิทยากร
5)บรรยายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
การประชุมในครั้งนี้เป็นการสร้างการรับรู้และช่วยให้ตระหนักถึงการทำงานของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างทุกคน
🎯ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี(ภูทอก) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
😷ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(c)(d)(d)โซ่พิสัย (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
(Visited 5 times, 1 visits today)