สำนักงานพัฒนาอำเภอโซ่พิสัย : มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพฯ

⏰วันที่ 22 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30 น.
✍🏼นางชุติมา คลังชำนาญ พัฒนาการอำเภอโซ่พิสัย พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย ลงพื้นที่มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพฯ จำนวน 3 ทุนๆละ 1,500 บาท  ให้แก่
1. เด็กชายเตชพัฒน์ แสนบุตร บ้านเลขที่ 246 หมู่ 17 ต.โซ่ อ.โซ่พสัย จ.บึงกาฬ
2.เด็กหญิงปพิชญา หินกล้า เลขที่ 75 หมู่ 6 บ้านโคกกลาง ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย
3.เด็กหญิงวิไลวรรณ พาตุพาน เลขที่ 273 หมู่ 10 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จงบึงกาฬ
โดย มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนกลุ่มสตรี และ อสม. ในพื้นที่ร่วมรับมอบในครั้งนี้ด้้วย
🎍🎋 ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัยได้นำต้นกล้าพืชผักสวนครัวมอบให้แก่ครอบครัวเด็กที่ได้รับทุนฯเพื่อส่งเสริมการปลูกผักไว้ทานเองและช่วยลดรายจ่าย พร้อมได้มีการประชาสัมพันธ์ แพรตฟอร์ม Click ชุมชนให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย🤳
😷ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(c)(d)(d)โซ่พิสัย (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
(Visited 7 times, 1 visits today)