สนักงานพัฒนาชุมอำเภอโซ่พิสัย : การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

📆วันที่ 20 มิถุนายน 2565
⏰เวลา 14.00 น.
🎯 ณ หมู่ 1 บ้านตูม ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

🔷นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ประธานกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 มอบหมายให้ นานอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ นายดอกดินต้อมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ลงพื้นที่ดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชนที่สมัครใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนให้ผ่านการรับรองด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
🏆ประเภทรางวัล🏆
1.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด : หมู่บ้านที่เข้าร่วมประกวด ได้แก่ หมู่ 1 บ้านตูม ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
2.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง ดีเด่นระดับจังหวัด : ผู้เข้าประกวด ได้แก่ นายบัวจันทร์ รีสิงห์ และนางสาวผจงจิตต์ ปัญญาดี
3.กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด : องค์กรที่เข้าประกวด ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบัวตูม
4.ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด ตำบลที่เข้าร่วมประกวด ได้แก่ ตำบลบัวตูม อำโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
5. ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” : ครัวเรือนที่เข้าร่วมประกวด ได้แก่ นายบุญยัง เกตุพันธ์
ในการนี้ นายพงษ์พัฒฑ์ สินราย นายอำเภอโซ่พิสัย มอบหมายให้ นายเอนก บุระพวง ปลัดอำเภอโซ่พิสัย ส่วนราชการระดับอำเภอ ภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการในพื้นที่🔸🔸
😷ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(c)(d)(d)โซ่พิสัย (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
(Visited 9 times, 1 visits today)