ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวธัญภรณ์ ณ น่าน  ผุ้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมงานติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่าน ได้ติดตามหนี้ค้างชำระอำเภอสองแคว จำนวน 5 กลุ่ม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ค้างชำระร่วมกับกลุ่ม

ในการนี้ นางพรมาลี  ทาราทิพย์ พัฒนาการอำเภอสองแคว มอบหมายให้นางสาวณัฐธยาน์  เขื่อนเมือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมติดตามฯ

 

(Visited 3 times, 2 visits today)