โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมศูนย์แบ่งปัน ๗๖ ตำบลต้นแบบ

@ พช.น่าน@ พช.น่าน ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมศูนย์แบ่งปัน ๗๖ ตำบลต้นแบบ

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นประธาน การดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมศูนย์แบ่งปัน ๗๖ ตำบลต้นแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจัดตั้งศูนย์แบ่งปันต้นแบบระดับจังหวัดและขยายผล 15 อำเภอ และจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน จำนวน 1 แห่ง ขยายผลสู่ 15 อำเภอ ศูนย์แบ่งปัน 16 ศูนย์ ภายใต้คติพจน์ “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน” ในการจัดกิจกรรมแบ่งปันอาหาร ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และเพื่อการช่วยเหลือ แบ่งปันการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับชุมชน และผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบางในยามวิกฤต การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายและขยายผล ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๘ คน ประกอบด้วย พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานทุกอำเภอ ผู้นำตำบลเป้าหมายตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหน่วยงานภาคี ได้แก่ พมจ. ประมง กศน. ท้องถิ่น ปศุสัตว์ ฯลฯ

นอกจากนี้นางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้ชี้แจงการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในลักษณะ “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว” มอบพันธุ์ขิง กระชาย ขมิ้น ข่า และเมล็ดพันธ์ฟ้าทลายโจร แก่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เข้าร่วมโครงการฯ

ในการนี้ นางพรมาลี   ทาราทิพย์  พัฒนาการอำเภอสองแคว มอบหมายให้ นายโชคชัยพัฒน์  กันเสน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลนาไร่หลวง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

(Visited 5 times, 1 visits today)