พช.สองแคว รับฟังการประชุมซักซ้อมความเข้าใจโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค ปี 2564

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. นางพรมาลี  ทาราทิพย์ พัฒนาการอำเภอสองแคว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และตัวแทนอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูลทุกหมู่บ้าน ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมความเข้าใจโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ผ่านระบบทีวี พช. ณ ห้องประชุมสองแควใจหนึ่งเดียว ที่ว่าการอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

(Visited 3 times, 1 visits today)