อำเภอส่องดาว ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2565

อำเภอส่องดาว ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2565
วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวิชาญ  ดาทุมมา นายอำเภอส่องดาว  เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน ธันวาคม เพื่อแจ้งข้อราชการ และการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดสกลนคร โดยนางยุพา  แพงจันทร์   พัฒนาการอำเภอส่องดาวเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
โดยก่อนวาระการประชุม นายวิชาญ ดาทุมมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมแสดงเจตนารมณ์และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
📽️ประชาสัมพันธ์ โดย :
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
#โคกหนองนาพช.
#OTOP
#จิตอาสาพัฒนาชุมชน
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน
#ขจัดความยากจน #ศจพ.อ.
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
**Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอส่องดาว รายงาน*

(Visited 1 times, 1 visits today)