สพอ.ส่องดาวร่วมฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะขีดความสามารถของนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นนำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม

วันที่  30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565

สพอ.ส่องดาว โดยนางยุพา  แพงจันทร์  พัฒนาการอำเภอส่องดาว  มอบให้ นายวเรนทร  ศรีเทียม  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  และนางจันที  ถิ่นละออ   ผู้นำชุมชนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยี สื่อประชาสัมพันธ์  เข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มทักษะขีดความสามารถของนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม เพื่อขจัดความยากจนโดยใช้พลังชุมชน ให้เกิดการบูรณาการเครือข่ายนักสื่อสารสังคมในการสร้างภาพลักษณ์และสร้างค่านิยม สร้างพลังสังคม ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย “ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสังคม อบรมการทำ Infographic ,การทำ Clip Video และการถ่ายภาพ ฯลฯ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดดำเนินการในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566   ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  ณ  ศูนย์อบรมการพัฒนาชนบทบ้านฝั่งแดง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
~~~~~~🌟~~~~~~
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ สพอ.ส่องดาาว…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)