สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอส่องดาว

จังหวัดสกลนคร

นางยุพา แพงจันทร์

พัฒนาการอำเภอส่องดาว

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน