ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวสมใจ ทองจริง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอสอง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน