ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมพงษ์ จวงพันธ์

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอสอยดาว

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

ประกาศ

ประกาศอำเภอสอยดาว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษยน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศอำเภอสอยดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิต) แปลงของนายอรุณ ทองถวิล ขนาดพื้นที่ ๓ ไร่ ปริมาตรดินขุด ๔,๐๐๐ ลบ.ม. บ้านตามูล หมู่ที่ ๑ ตำบลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศอำเภอสอยดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิต) แปลงของนายวิชิต อ่ำอินทร์ ขนาดพื้นที่ ๓ ไร่ ปริมาตรดินขุด ๔,๐๐๐ ลบ.ม. บ้านสะตอนเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศอำเภอสอยดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิต) แปลงของนายปัญญา เพชรแพร ขนาดพื้นที่ ๓ ไร่ ปริมาตรดินขุด ๔,๐๐๐ ลบ.ม. บ้านสะพานหก หมู่ที่ ๓ ตำบลทับช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศอำเภอสอยดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิต) แปลงของนายชัชรพงค์ อยู่ทิม ขนาดพื้นที่ ๓ ไร่ ปริมาตรดินขุด ๔,๐๐๐ ลบ.ม. บ้านสวนส้มล่าง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสะตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง