ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอวิรุทธ์ มีชื่น

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอสอยดาว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อประชาชน

ประกาศ

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือดให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์