ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับไตรมาสที่ ๑ – ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับดำเนินการจ้างจัดทำเอกสาร จำนวน ๓๐ ชุด ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับดำเนินการจ้างจัดทำเอกสาร จำนวน ๑๑ ชุด ตามโครงการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานตามภารกิจของ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ (ค่าใช้จ่ายในการประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง