ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นฯ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 19 ครั้ง

ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.

นายวัฒนา ศรีวิรัช พัฒนาการอำเภอศรีวิไล มอบหมายให้นายศิวพงศ์ เนาวพันธุ์กุล และนายสิทธิเดช ทองอุ่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

โดยพื้นที่ลงติดตามในวันนี้ คือ แปลงของ นางสุพรม ไกรรัตน์ หมู่5 ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ขนาด 3 ไร่

ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำและให้กำลังใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่แปลงโคก หนอง นา แก่เจ้าของแปลง เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวในอนาคตอย่างยั่งยืนและเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงได้อย่างมีประสิภาพ ซึ่งครัวเรือนดังกล่าว มีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ โดยได้มีการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาด้วยตนเองในสถานการณ์การดำเนินกิจกรรมจากสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ตนเอง ต่อไป

ณ บ้านทรายทอง หมู่5 ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

CHANGE FOR GOOD : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล

#CDDSWL
#โคกหนองนาโมเดล
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#11ปี บึงกาฬ
#OTOP
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs

(Visited 19 times, 1 visits today)