เข้าร่วมประชาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอศรีวิไล

เข้าชม 9 ครั้ง

เข้าร่วมประชาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอศรีวิไล

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

นายวัฒนา ศรีวิรัช พัฒนาการอำเภอศรีวิไล มอบหมายให้นางสาวพรสวรรค์ หลงทะเล เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำเภอศรีวิไล เข้าร่วมประชาคมค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ผู้ค้าผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตามโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

ในการนี้ นายโกเมณ ชาลี นายอำเภอศรีวิไล ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอศรีวิไล พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการโครงการตำบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติดตำบลนาสิงห์ ได้ลงพื้นที่ประชาคมค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ผู้ค้าผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตามโครงการฯ นี้ด้วยโดยผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

CHANGE FOR GOOD : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล

#CDDSWL
#โคกหนองนาโมเดล
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#11ปี บึงกาฬ
#OTOP
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs

(Visited 9 times, 1 visits today)