กิจกรรมคัดสรรพัฒนาชุมชน ดีเด่น ระดับจังหวัด “บ้านทรายทอง”

เข้าชม 7 ครั้ง

🏡130 ปี กระทรวงมหาดไทย 🏞พช.บึงกาฬ : กิจกรรมคัดสรรพัฒนาชุมชน ดีเด่น ระดับจังหวัด

🏆ลงพื้นที่คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565🏵

🗓วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565

🚌ภาคบ่าย เวลา 14.00 น. ณ บ้านทรายทอง ม.5 ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล

🔷นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ประธานกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 มอบหมายให้ นายอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ นายดอกดินต้อมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ลงพื้นที่ดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชนที่สมัครใจ
เข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนให้ผ่านการรับรองด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

🏆ประเภทรางวัล🏆
1หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด : โล่รางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง ดีเด่นระดับจังหวัด : โล่รางวัล “สิงห์ทอง”
3.กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด : โล่รางวัล “สิงห์ทอง”
4.ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด
5. ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ในการนี้ นางสาวปุญญาดา แสงทองอร่าม ปลัดอาวุโสอำเภอศรีวิไล ส่วนราชการระดับอำเภอ ภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการในพื้นที่🔸🔸

สำหรับการจัดกิจกรรมใน
ครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
แหล่งข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌹 Change for Good

(Visited 7 times, 1 visits today)