สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพร่วมโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ⏰เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดอบรมโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคมระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะขีดความสามารถของนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม
ในการนี้นางสาวลัดดา มมตะขบ พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมาย นายยอดชาย กองเงิน อาสาพัฒนา เข้าอบรม ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจำนวน 11อำเภอๆละ2คน รวมจำนวน22 คน โดยการประชุมได้ดำเนินการปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
ภาพ/ ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#130ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #Change for Good
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership #60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชน…
#อสพรุ่นที่74

(Visited 12 times, 1 visits today)