สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น

🌺 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2
กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานและเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานในเบื้องต้นได้ โดยกำหนดโครงการอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ในการนี้นางสาวลัดดา มมตะขบ พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมายนางนิสา วานิช นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าอบรมร่วมกับนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจำนวน 11อำเภอๆละ1คน รวมจำนวน11 คน ระหว่างวันที่ 24 -25 พฤศจิกายน 2565
ภาพ/ ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#130ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #Change for Good
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership #60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชน…
#อสพรุ่นที่74

(Visited 8 times, 1 visits today)