สำนักงานพัฒนาชุมชนศรีเทพร่วมกิจกรรมรับมอบประกาศเกียรติคุณประเภทกลุ่มองค์กรณ์ชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ประจำปี2565

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเมืองราด ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำชุมชนที่ได้รางวัลชนะเลิศกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี2565โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดโครงการ คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลให้มีความเข้มแข็งและมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนโดยมีอำเภอที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2565 ดังนี้
1. ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็นเป็นสุข’’ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่บ้านไร่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไร่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์
2. ประเภทตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด ได้แก่ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์
3. ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) ดีเด่นชาย ได้แก่ นายสายชล บุญลาภ ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
4. ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช .) ดีเด่นหญิง ได้แก่นางพันพษา ขวัญพุก ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
5. ประเภทกลุ่มองค์กรชุมชน แกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ได้แก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านคลองกระจังหมู่ที่ 1 อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์
ในการนางสาวลัดดา มมตะขบ พัฒนาการอำเภอศรีเทพมอบหมายนางนิสา วานิช นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ภาพ/ ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#130ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #Change for Good
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership #60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชน…
# อสพรุ่นที่74

(Visited 14 times, 1 visits today)