สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพร่วมตำ”ข้าวเม่า”สืบทอดประเพณีท้องถิ่น

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโคก หนอง นา กำนันกบ หมู่ที่ 1 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
นางสาวลัดดา มมตะขบ พัฒนาการอำเภอศรีเทพพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ร่วมสืบทอดประเพณีการทำข้าวเม่าที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติ ต่อกันมาแต่บรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไปโดยปกติมักจะนิยมทำกันในช่วงเดือนสิบสอง ข้าวที่นำมาทำจะเลือกข้าวที่มีอายุหลังจากเป็นน้ำนม ข้าวเม่าเป็นอาหารหวานอย่างหนึ่งของชาวไทยที่ประกอบอาชีพทำนา รู้จักทำกันมาตั้งแต่โบราณ”ข้าวเม่า” สามารถทำได้จากทั้งเมล็ดข้าวเหนียว และเมล็ดข้าวจ้าว แต่ส่วนใหญ่มักจะทำจากเมล็ดข้าวเหนียวมากกว่า เนื่องมาจาก ข้าวจ้าวนั้นแข็ง ทำให้ตำยาก เมล็ดข้าวไม่สวย มีลักษณะแบน นุ่ม สีออกเขียว. ข้าวเม่านำมารับประทานเป็นของทั้งหวานและของกินเล่น
ข้าวเม่าวิธีการทำดังนี้
1. เลือกข้าวเหนียว(ข้าวเบา)ที่มีอายุประมาณ 90 วันหรือข้าวที่หลังจากการเป็นน้ำนม
2. นำข้าวมานวดเอาเมล็ดออกจากรวงข้าวโดยการใช้ช้อน
3. นำกระด้งมาใส่เมล็ดข้าวทำการฝัดเมล็ดข้าว เพื่อคัดเอาเมล็ดที่ลีบออกให้หมด
4. นำเมล็ดข้าวไปคั่ว โดยใช้ไฟความร้อนสูงใช้ไม้ไผ่คนเมล็ดข้าวตลอดเวลา เพื่อให้ได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงใช้เวลาในการคั่ว 15 – 20 นาที หรือสังเกตุจากการที่เมล็ดข้าวเริ่มแตก
5. นำเมล็ดข้าวที่คั่วแล้ว มาใส่ครก เพื่อทำการตำ เอาเปลือกข้าวออกจะได้เมล็ดข้าวลักษณะแบน ๆ ใช้เวลาตำประมาณ 15 นาที หรือจนกว่าเปลือกจะออกจากเมล็ด
6. นำเมล็ดข้าวที่ตำแล้ว มาใส่กระด้งทำการฝัดเพื่อแยกเอาเปลือกออกจาก “ข้าวเม่า” จะได้ “ข้าวเม่า” ที่พร้อมรับประทาน ถ้าทำสุกใหม่ ๆ ข้าวเม่าจะนิ่มและหอมมาก เราสามารถนำข้าวเม่า รับประทานได้เลยหรือนำไปคลุกเคล้ากับมะพร้าว น้ำตาลทราย
ภาพ/ ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#130ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #Change for Good
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership #60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชน…
#อสพรุ่นที่74

(Visited 18 times, 1 visits today)