“เพชรบูรณ์พอเพียง ตามรอยพ่อมา 1 ปี เอาดีมาอวดกัน”

เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา 1 ครัวเรือน TPMAP
#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ “@พช.ศรีเทพ เมืองเก่า”
📖ฉบับที่ 184/ 2565
ประจำวันที่ 13 – 14 กันยายน 2565
เวลา 08.00 น.
@พช.ศรีเทพเมืองเก่า : จังหวัดเพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนกิจกรรม “เพชรบูรณ์พอเพียง ตามรอยพ่อมา 1 ปี เอาดีมาอวดกัน” เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แบ่งปันผลผลิต/ของดีจากแปลง ที่เกิดจากการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. ณ พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล แปลง นางสาวไพลินรุ้ง ขันธุ์วราพันธิชัย หมู่ที่ 7 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 13-14 กันยายน 2565
เวลา 13.30 น. รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิวัติ น้อยผาง) มอบแนวทางและกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน แก่บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายกฤษณ์ คงเมือง) มอบหมายให้ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับ และมีคุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation) ร่วมต้อนรับพร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติงานกรมการพัฒนาชุมชนและนโยบายสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นางสาวมนทิรา เข็มทอง ) พัฒนาการอำเภอทั้ง 11 อำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์รับการติดตามการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติงานกรมการพัฒนาชุมชนและนโยบายสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย
พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวสรุปรายงานผลการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชนและนโยบายสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิวัต น้อยผาง) รับคำกล่าวสรุปผลการดำเนินงานและมอบหมายนโยบายการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และมี คุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation) บรรยายพิเศษในหัวข้อ โครงการฟื้นฟูภูทับเบิก ให้แก่ พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์
(large pink diamond)เวลา 15.00 น. รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิวัต น้อยผาง) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เพชรบูรณ์พอเพียง ตามรอยพ่อมา 1 ปี เอาดีมาอวดกัน” โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายสุเมธ ธีรนิติ) ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation (นางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์) และพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นางสาวมนทิรา เข็มทอง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เครือข่ายโคก หนอง นา จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันให้แก่ครัวเรือนจากโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และเครือข่ายโคก หนอง นา ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง 11 อำเภอ ได้นำผลผลิต ความภาคภูมิใจและสิ่งดีดีที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินโครงการมาเป็นระยะเวลา 1 ปี มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ภายใต้แนวคิดความดี 3 ประเด็น ได้แก่ ดี 1 : องค์ความรู้จากการปฏิบัติจริง ดี 2 : แบ่งบัน พันธุ์พืช, พันธุ์สัตว์, ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากแปลงโคก หนอง นา ดี 3 : แลกเปลี่ยน ซื้อขาย, สร้างเครือข่ายร่วมกัน และยังมีกิจกรรมการสร้างแหล่งรวบรวมพันธุ์พืช, พันธุ์สัตว์, ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบลและมีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “เพชรบูรณ์พอเพียง ตามรอยพ่อมา 1 ปี เอาดีมาอวดกัน” โดยมีครัวเรือนต้นแบบผู้เข้าร่วมโครงการ โคก หนอง นา โมเดล เข้าร่วมเวทีเสนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปผลผลิต รวมถึงการขยายช่องทางการตลาดร่วมกัน และร่วมกันเอามื้อสามัคคีปลูกพืช 5 โซน ได้แก่ โซนไผ่นานาพันธุ์, โซนกล้วยนานาพันธุ์, โซนผักสวนครัว, โซนสมุนไพนานาพันธุ์ , โซนต้นไม้ยืนต้น เพื่อสร้างแหล่งรวบรวมพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เพื่อแบ่งปันให้แก่สมาชิกเครือข่ายในภายภาคหน้าต่อไป ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
โดยโครงการดังกล่าวไม่ใช้งบประมาณทางราชการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ ผู้แทนผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 , นายอำเภอหนองไผ่, หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอหนองไผ่, เครือข่ายครัวเรือนพัฒนาตามโครงการฯ ,เครือข่ายองค์กรพัฒนาชุมชน, มูลนิธิรักษ์ดิน รักษ์น้ำ, ทหารจากโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง พร้อมทั้งสนับสนุนบุคลากรร่วมกิจกรรม“เพชรบูรณ์พอเพียง ตามรอยพ่อมา 1 ปี เอาดีมาอวดกัน” เป็นอย่างดี
📸ภาพ/📺ข่าว : สพอ.ศรีเทพ
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 16 times, 1 visits today)