อบรมโครงการส่งเสริมต่อยอดศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดภัย

เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา 1 ครัวเรือน TPMAP
#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ “@พช.ศรีเทพ เมืองเก่า”
📖ฉบับที่ 182/ 2565
ประจำวันที่ 7 กันยายน 2565
เวลา 07.00น
@พช.ศรีเทพเมืองเก่า : อบรมโครงการส่งเสริมต่อยอดศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดภัย
นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ เป็นประธานในพิธีเแดอบรมโครงการส่งเสริมต่อยอดศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามแผนขับเคลื่อนอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”และการขับเคลื่อนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2565 มีผู้อบรม จำนวน 104 คน
ในวันที่ 7 กันยายน 2565 (วันที่สอง) เป็นการฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติตามฐานเรียนรู้โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จำนวน 6 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 กสิกรรมธรรมชาติ
ฐานที่ 2 คันนาทองคำ
ฐานที่ 3 คนรักษ์แม่ธรณี
ฐานที่ 4 คนรักษ์น้ำ
ฐานที่ 5 คนเอาถ่าน
ฐานที่ 6 บ้านดิน
ในการนี้ น.ส.ลัดดา มมตะขบ พัฒนาการอำเภอศรีเทพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองย่างทอยร่วม รวมทั้งการฝึกอบรมครั้งนี้โดยทีมวิทยากร ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา (CLM วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ)
เครือข่ายโคก หนอง นา อำเภอศรีเทพ
ผลการอบรม ผู้อบรมทราบแนวทางและวิธีปฏิบัติ ด้วยการลงมือปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ของตน ตามหลักภูมิสังคม
ณ วัดพระวรราชาทินัดดามาต ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
📸ภาพ/📺ข่าว : สพอ.ศรีเทพ
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 16 times, 1 visits today)