การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565

เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา 1 ครัวเรือน TPMAP
#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ “@พช.ศรีเทพ เมืองเก่า”
📖ฉบับที่ 183/ 2565
ประจำวันที่ 11-12กันยายน 2565
เวลา 08.00น
@พช.ศรีเทพเมืองเก่า : การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565
กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ในปี 2565 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมสำคัญ รวมไปถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา วางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ในการนี้ นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงาน เข้าร่วมประชุม
📸ภาพ/📺ข่าว : สพอ.ศรีเทพ
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 14 times, 1 visits today)