ประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(คจพ.อ.)อำเภอศรีเทพ ครั้งที่ 5/2565

เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา 1 ครัวเรือน TPMAP
#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ “@พช.ศรีเทพ เมืองเก่า”
📖ฉบับที่ 155/ 2565
เวลา 10.00น.
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น.
อำเภอศรีเทพกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(คจพ.อ.)อำเภอศรีเทพ ครั้งที่ 5/2565
ในการนี้ นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ เป็นประธานในที่ประชุม นางสาวลัดดา มมตะขบ พัฒนาการอำเภอศรีเทพ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ พร้อมด้วยคณะกรรมการคจพ.อ. ศรีเทพ เข้าร่วมประชุมโดยวาระการประชุมดังนี้
1.รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ศจพ.อ.
2.รายงานผลการดำเนินงาน ทีมปฏิบัติการตำบล ทั้ง 7 ตำบล 1เทศบาล
3.สรุปยอดการสั่งเสื้อ แก้จนคนศรีเทพ
4.ร่างระเบียบการใช้จ่ายเงิน “กองทุนแก้จนศรีเทพเมืองคนดี”
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
ทั้งนี้ ทีม ศจพ.จ. ศจพ.อ ทีมปฏิบัติการตำบลและทีมพี่เลี้ยงได้มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาเพื่อขจัดความยากจนภายใต้โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง เพื่อให้คนเพชรบูรณ์ “กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา”
📸ข่าว : @สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง

(Visited 16 times, 1 visits today)