ประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(คจพ.อ.)อำเภอศรีเทพ ครั้งที่ 5/2565

เพชรบูรณ์พอเพียง #คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพ [...]

อ่านต่อ

นำเสนอผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่คณะรัฐมนตรี

#เพชรบูรณ์พอเพียง #คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวี [...]

อ่านต่อ

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอศรีเทพ ครั้งที่ 5/2565

เพชรบูรณ์พอเพียง #คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพ [...]

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการไตรภาคี) พื้นที่บริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

เพชรบูรณ์พอเพียง #คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพ [...]

อ่านต่อ