รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอศรีเทพ ติดตามการขับเคลื่อนงานฯ จังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา 1 ครัวเรือน TPMAP
#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ “@พช.ศรีเทพ เมืองเก่า”
📖ฉบับที่ 123/ 2565
ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.30 น.
@พช.ศรีเทพเมืองเก่า : รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอศรีเทพ ติดตามการขับเคลื่อนงานฯ จังหวัดเพชรบูรณ์
นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติงานกรมการพัฒนาชุมชนและนโยบายสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2565 โดยมีกำหนดการลงพื้นที่อำเภอศรีเทพ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ตามกำหนดการดังนี้
1.เยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับครัวเรือน พื้นที่ 3 ไร่ : แปลงนายมานะ กลิ่นเทศ(วัดพระพุทธมงคลเทพนิมิตร) ต.หนองย่างทอย
2.เยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับตำบล พื้นที่ 15 ไร่ : บริเวณวัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ต.หนองย่างทอย และพบปะพูดคุยกับครัวเรือน HLM อำเภอศรีเทพ
3.เยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับครัวเรือน พื้นที่ 3 ไร่ : แปลงนางอังศุมาลี แก้วสุภา ต.คลองกระจัง
4.เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ตามโครงการขจัดความยกาจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาหลักปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 ครัวเรือน
– น.ส. ต๋อย ดวงเงิน บ้านม่วงชุม ม.4
– น.ส.ชญาภา ศรีโคตร บ้านหนองสะแก ม.9
– นางฉลวย ประชาชาญ บ้านคลองกระจัง ม.1
ในการนี้นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางอรทัย จันทร์ผ่อง ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ นางสาวลัดดา มมตะขบ พัฒนาการอำเภอศรีเทพ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ครัวเรือน โคก หนอง นา ผู้นำอช. เข้าร่วมให้การต้อนรับ
📸ภาพ/📺ข่าว : สพอ.ศรีเทพ
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง🔊ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ 💫

(Visited 6 times, 1 visits today)