ประชุมคณะกรรมการดำเนินกาคัดสรรฯ และคณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565

#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ “@พช.ศรีเทพ เมืองเก่า” 📖ฉบับ [...]

อ่านต่อ