รับชมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

“@พช.ศรีเทพ เมืองเก่า 📖ฉบับที่ 53/ 2565 ประจำวันที่ 28 [...]

อ่านต่อ

“สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เหล่าไทเพชรบูรณ์” ณ เวทีกลางงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์

ศรีเทพเมืองเก่า อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วม “สืบส [...]

อ่านต่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2565

พชศรีเทพ : เมืองเก่า การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน [...]

อ่านต่อ

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอศรีเทพ ครั้งที่ 2/2565

@พชศรีเทพ : เมืองเก่า ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติ [...]

อ่านต่อ