วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เวลา 10.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” Community Lab Model for life : CLM พื้นที่ขนาด 15 ไร่ บริเวณวัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และได้ให้โอวาทและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ซึ่งกิจกรรมเอามื้อสามัคคีที่ดำเนินการในพื้นที่ ได้แก่ สร้างกระบวนการปลูกจิตสำนึกให้ นพต.รู้ถึงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชซึ่งเป็นหัวใจของหลักกสิกรรมธรรมชาติ การปลูกป่า 5 ระดับ เช่น ต้นรวงผึ้ง และหว่านข้าวในแปลงนา เวลา 13.00 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เดินเยี่ยมชมนิทรรศการผ้าไทยใส่ให้สนุก โดยกลุ่มพัฒนาผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ “เพชปุระ” และนิทรรศการของดีเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมอาคารธรรมสถาน วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ หลังจากนั้น รับชมการนำเสนอวิดีทัศน์ “เสียงกู่จากครูเก่ง” และรับชมกิจกรรมโดยผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับดำเลิศ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ ZOOM ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านวังร่อง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก และให้โอวาทเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้นำกลุ่ม

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุ [...]

อ่านต่อ