ประชุมกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖4

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา 09.3๐ น.
นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ เข้ารวมประชุมกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖4 เพื่อแจ้งข้อราชการ นโยบาย แผนงาน/โครงการของหน่วยงานราชการต่างๆตลอดจนนโยบายของรัฐบาล ณ หอประชุมอำเภอศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 9 times, 1 visits today)