กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 3

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมาย นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 3 เพื่อรับทราบรายงานผลเบิกจ่ายและรายงานความก้าวหน้าโครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ พร้อมด้วยพิจารณา
1.กรอบงบประมาณ ปฏิทินรายจ่าย และแนวทางการเสนอแผนงานประจำปี ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ 2565
2.ขอสมทบงบประมาณในการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ 2565
3.รับรองรายงานงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
ในการนี้ นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอศรีเทพ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 30 times, 1 visits today)