ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอศรีเทพ ครั้ง ที่ ๓ / ๒๕๖๔

วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐น. นางธนพร ศรีบุญเร [...]

อ่านต่อ