รับรายงานตัว ลูกจ้างเหมาบริการ โคก หนอง นา

วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพดำเนินการรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ ราย โดยมารายงานตัวครบทั้ง ๑๔ ราย ณ ห้องประชุม ๑ ที่ว่าการอำเภอศรีเทพ และ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

(Visited 11 times, 1 visits today)