ประชุมพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนธันวาคม

วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่1๒/2563(เดือนธันวาคม) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 9 times, 1 visits today)