ประชุมผู้นำ อช. ไตรมาส ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมายนางนิสา วานิช นางสาวณัฐพร พุทธวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ และ
นางสาวกนกวรรณ อุ่นเรือน อาสาพัฒนา เข้าร่วมประชุมผู้นำ อช. ไตรมาส ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ บ้านนายสามารถ กุประดิษฐ์ ผู้นำ อช. ม.๓ ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพฃรบูรณ์

(Visited 6 times, 1 visits today)