ประชุมคณะอนุกรรมการลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบาทสตรีอำเภอศรีเทพ

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ และ นางนิสา วานิช นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบาทสตรีอำเภอศรีเทพ เพื่อรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอศรีเทพ และพิจารณาคำขอยื่นรับเงินสนับสนุนประเภท เงินทุนหมุนเวียน ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอำเภอศรีเทพ ที่ว่าการอำเภอศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

(Visited 10 times, 1 visits today)